"Người Trung Quốc nói: Bất đáo Trường thành phi hảo hán (Chưa đến Trường thành chưa phải là hảo hán)"

Bước trên Vạn Lý Trường Thành chẳng dám nghĩ mình là hảo hán
Ngước nhìn bậc bậc đá uy hùng bắc tới trời xanh
Kính cẩn nghiêng mình trước triệu triệu nàng Lưu, chàng Trương, bà Trần, ông Lục
Oằn lưng, rải thây xây Vạn Lý Trường Thành
Những tên tuổi vô danh
Hảo hán trước bao nhiêu hảo hán
Lát đường cho các đấng lừng danh


Vạn Lý Trường Thành, 11-9-1999
Nguồn: Đôi mắt xa xăm (thơ), Nguyễn Trung Thu, NXB Hội nhà văn, 2004