Không trống Tràng thành lay bóng nguyệt
Mà trưa thu ấm gặp nhau cười.
Chị ơi, cho cháu lên tầng nữa,
Chẳng sợ giặc Phiên phá ải ngoài.
Trùng điệp vẫn trườn thân núi cũ
Nào ngăn chân bạn bốn phương trời.
Hoà bình chim nhỏ gài lên áo
Tưởng vụt bay chuyển rợp bóng mây.


Bắc Kinh, 27-10-1957

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958