報捷

月推窗問詩成未,
軍務仍忙未做詩。
山樓鐘響驚秋夢,
正是連區報捷時。

 

Báo tiệp

Nguyệt thôi song vấn: - Thi thành vị?
- Quân vụ nhưng mang vị tố thi.
Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng,
Chính thị Liên khu báo tiệp thì.

 

Dịch nghĩa

Trăng đẩy cửa sổ hỏi: - Thơ xong chưa?
- Vẫn còn bận việc quân, chưa làm thơ được.
Bỗng tiếng chuông ở lầu trên núi khua tỉnh giấc mộng đêm thu,
Vừa hay là lúc có tin thắng trận ở Liên khu báo về.


Năm 1948

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 12 giai đoạn 1990-2006.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huy Cận

Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau,
Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu,
Ấy tin thắng trận Liên khu báo về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
434.47
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng vào cửa sổ hỏi thơ đâu
Việc nước chưa xong khất lại sau
Lầu núi chuông thu khuây mộng sớm
Tin mừng thắng trận tự liên khu

324.31
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Trăng nhòm cửa sổ để đòi thơ
Chiến sự bận nên hẹn đợi chờ
Tầng núi chuông thu tỉnh giấc mộng
Tin mừng thắng trận ngỡ là mơ.

24.50
Trả lời