Trẻ trung lại đẹp trai
Kinh sử đều xem qua
Tiên sinh, tên người gọi
Học giả, tiếng ngợi ca
Quan chức thì chưa có
Cấy cày chẳng thiết tha
Mùa đông lạnh thiếu áo
Đích thị sách lừa ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)