Người tham tích cóp tiền,
Cứ như kiêu yêu con.
Con lớn lại xơi mẹ,
Tiền nhiều hại thân liền.
Tiêu đi thì phúc đến,
Gom lại hoạ triền miên.
Không tiền cũng chẳng hoạ,
Vỗ cánh tới thanh thiên.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)