Có rượu cùng nhau uống
Có thịt ăn cùng nhau
Suối vàng người sau trước
Khi trẻ tranh mong cầu
Đai ngọc trạm theo thời
Kim vàng đeo chẳng lâu
Bà Trịnh với ông Trương
Một đi nào thấy đâu


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)