03/12/2021 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu tửu tương chiêu ẩm
有酒相招飲

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:33

 

Nguyên tác

有酒相招飲,
有肉相呼喫。
黃泉前後人,
少壯須努力。
玉帶暫時華,
金釵非久飾。
張翁與鄭婆,
一去無消息。

Phiên âm

Hữu tửu tương chiêu ẩm,
Hữu nhục tương hô khiết.
Hoàng tuyền tiền hậu nhân,
Thiếu tráng tu nỗ lực.
Ngọc đới trạm thời hoa,
Kim thoa phi cửu sức.
Trương ông dữ Trịnh bà,
Nhất khứ vô tiêu tức.

Dịch nghĩa

Có rượu vời gọi nhau uống,
Có thịt cùng nhau ăn nhậu.
Suối vàng kẻ trước người sau,
Thiếu niên tráng niên phải gắng sức.
Đai ngọc tạm thời trưng,
Thoa vàng đeo không lâu.
Ông Trương và bà Trịnh,
Một đi không tin tức.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Có rượu cùng nhau uống
Có thịt ăn cùng nhau
Suối vàng người sau trước
Khi trẻ tranh mong cầu
Đai ngọc trạm theo thời
Kim vàng đeo chẳng lâu
Bà Trịnh với ông Trương
Một đi nào thấy đâu
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Hữu tửu tương chiêu ẩm