Có chàng Vương tú tài,
Chê thơ ta thất luật.
Đã chẳng biết "phong yêu",
Lại không hay "hạc tất".
Bằng trắc chẳng biết gieo,
Ngữ ngôn thì phàm tục.
Ta cười cậu làm thơ,
Như người mù vịnh nhật.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)