Nhà dưới vách non xanh
Sân hoang lâu chẳng lo
Quấn quýt toàn cành lá
Ngổn ngang đá đầy nhà
Trái núi khỉ rừng hái
Cá hồ cò trắng tha
Sách tiên một hai quyển
Dưới cây đọc nhẩn nha


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)