Ước muốn trèo non đông
Biết bao năm đến nay
Ngày qua bám dây trèo
Giữa đường gió khổ thay
Gai móc không lọt áo
Rêu dính khó nhấc giày
Dừng chân dưới cội quế
Nằm ngủ dài gối mây


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)