Vời trông cùng khắp chốn
Mây trắng đầy mênh mang
No thừa toàn cú quạ
Đói dài riêng phượng hoàng
Ngựa quý bỏ bãi hoang
Lừa hèn bầy sảnh đường
Trời cao chẳng thể hỏi
Chim nhỏ sóng trùng dương


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)