Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Huống (33 bài)
- Độc Cô Cập (5 bài)
- Hoài Tố thiền sư (1 bài)
- Mạnh Vân Khanh (1 bài)
- Tư Không Thự (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/02/2014 20:53 bởi tôn tiền tử
Hàn Hoảng 韩滉 (723-787) tự Thái Xung 太沖, người Trường An, chính trị gia kiêm hoạ gia. Trong năm Trinh Nguyên, ông làm các chức Kiểm hiệu tả bộ xạ và Trung thư môn hạ bình chương sự. Ông từng tham gia bình định phản loạn ở biên cương. Về nghệ thuật, ông giỏi thư pháp và vẽ tranh cảnh vật thôn quê, học thảo thư theo bút pháp Trương Húc. Bức "Ngũ ngưu đồ" của ông được Triệu Mạnh Phủ đời Nguyên khen là "thần khí lỗi lạc hiếm thấy". Ngoài ra ông còn có bức "Văn uyển đồ" nổi tiếng. Thơ của ông còn 3 bài chép trong "Toàn Đường thi".