Biệt ly sầu,
Miên man chẳng hết,
Ngày nao lối nhỏ xanh mầm.
Màn thêu người tưởng nhớ,
Trộm rơi châu lệ,
Khóc tiễn chinh nhân.
Mãi đi mãi trước mắt,
Dẫu muôn trùng,
Nước chảy mây vần.
Trông ngóng mãi lầu cao,
Trọn buổi mắt dõi vương tôn.

Tiêu hồn!
Bên hồ ly biệt,
Chỗ từng qua,
Sắc oán màu quần.
Khi nào cầm tay ngọc.
Giữa hoa bay tơ rối,
Đệm nức quanh chân.
Má hồng rồi cũng nhạt,
Cỏ năm năm,
Hương ngát mãi còn.
Khắp ruộng biếc,
Mắt trông ngây ngất,
Chớ uổng màu xuân!

tửu tận tình do tại