Bởi thương nên dạ mới trông,
Không thương em đã lấy chồng còn chi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)