Lạ thay chuyện nghìn xưa,
Chưa từng ghi trong sử.
Giặc Ân là thời nào?
Sự thế thật phân vân
Dị nhân không xuất hiện
Việt Điện này ra sao?
Ai ngờ trẻ ba tuổi
Vút lên quấn theo xe
Một sớm quét sạch giặc
Ngựa sắt bay lên trời
Công lớn dâng tặng Mẹ
Việc thành gửi lại Vua
Vệ Linh xanh đỉnh núi
Thiên Đức sáng lô xô
Mới hiểu lòng trời đất
Không để mờ núi sông!

tửu tận tình do tại