Phúc như nước trong xanh
Hiền tài chẳng đua tranh
Cốt ân nghĩa bền chắc
Gắng lên con sẽ thành.
Gắn bó tình thầy trò
Đền đáp nghĩa thơm tho
Tròn chữ hiếu chữ nghĩa
Chẳng gì bằng thực hành
Hiểu đời, ta răn bảo
Người học trò cầm quân
Nhớ những điều thầy mở
Thông thạo rừng hiểm trở
Lấy đạo nghĩa làm đầu
Tập hợp dân bản xã
Bày vẽ cho dân làm.
Sự nghiệp sẽ vinh quang
Trăm năm vẫn là phải
Nghìn năm còn sử xanh
Tạm gọi đây là giỏi
Tuy tối nhưng tất sáng
Phàm lời ta thân ái
Kính chọn để nhớ ghi

tửu tận tình do tại