07/12/2021 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không tự bi cảm dư bằng tiên khánh lạm thao khoa hoạn bệnh quy dư nhị thập tải vị hữu dĩ kiến vu thế thiên sơn đạc nhật quả dũng tòng quân duy tri nhất niệm đồ báo cự ý ngưỡng mông vấn trạo bao phong chi dữ liệt hương phu đồng thử tắc ân long trọng nhi ngô tiên nhân đốc khánh chi di nhĩ chư tử kỳ mẫu quy mỹ vu ngô dĩ tư ngô quá ký văn mệnh cẩn vi chi minh
空自悲感余憑先慶濫叨科宦病歸餘二十載未有以見于世遷山鐸日寡勇從軍唯知一念圖報詎意仰蒙抆櫂褒封之與列鄉夫同此則恩隆重而吾先人篤慶之貽耳諸子其母歸美於吾以滋吾過既聞命謹為之銘

Tác giả: Doãn Khuê - 尹奎

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 16:34

 

Nguyên tác

福水清清,
世篤賢英。
恩斯勤斯,
勗子于成。
維吾夫子,
恩慰潜馨。
惟孝惟義,
不若其行。
先秋遑警,
學臣提兵。
在師元啟,
習坎而亨。
帝嘉好義,
列之九卿。
惶惶袞藻,
忠臣以榮。
百年尋弼,
千秋汗青。
夫苟為善,
雖晦必明。
凡我親炙,
敬視斯銘。

Phiên âm

Phúc thuỷ thanh thanh,
Thế đốc hiền anh.
Ân tư cần tư,
Úc tử vu thành.
Duy ngô phu tử,
Ân uý tiềm hinh.
Duy hiếu duy nghĩa,
Bất nhược kỳ hành.
Tiên thu hoàng cảnh,
Học thần đề binh.
Tại sư nguyên khải,
Tập khảm nhi hanh.
Đế gia hiếu nghĩa,
Liệt chi cửu khanh.
Hoàng hoàng cổn tảo,
Trung thần dĩ vinh.
Bách niên tầm bật,
Thiên thu hãn thanh.
Phu cẩu vi thiện,
Tuy hối tất minh.
Phàm ngã thân chích,
Kính thị tư minh.

Bản dịch của Doãn Thành Hương

Phúc như nước trong xanh
Hiền tài chẳng đua tranh
Cốt ân nghĩa bền chắc
Gắng lên con sẽ thành.
Gắn bó tình thầy trò
Đền đáp nghĩa thơm tho
Tròn chữ hiếu chữ nghĩa
Chẳng gì bằng thực hành
Hiểu đời, ta răn bảo
Người học trò cầm quân
Nhớ những điều thầy mở
Thông thạo rừng hiểm trở
Lấy đạo nghĩa làm đầu
Tập hợp dân bản xã
Bày vẽ cho dân làm.
Sự nghiệp sẽ vinh quang
Trăm năm vẫn là phải
Nghìn năm còn sử xanh
Tạm gọi đây là giỏi
Tuy tối nhưng tất sáng
Phàm lời ta thân ái
Kính chọn để nhớ ghi
Mùa thu năm Kỷ Tỵ niên hiệu Tự Đức thứ 22

Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Khuê » Không tự bi cảm dư bằng tiên khánh lạm thao khoa hoạn bệnh quy dư nhị thập tải vị hữu dĩ kiến vu thế thiên sơn đạc nhật quả dũng tòng quân duy tri nhất niệm đồ báo cự ý ngưỡng mông vấn trạo bao phong chi dữ liệt hương phu đồng thử tắc ân long trọng nhi ngô tiên nhân đốc khánh chi di nhĩ chư tử kỳ mẫu quy mỹ vu ngô dĩ tư ngô quá ký văn mệnh cẩn vi chi minh