Mưa nhỏ bên sông
Lạnh tàn mê phố
Xuân dung phớt điểm kiêm hà
Tuyết lạnh không thành
Yến về nhà ở đâu a
Mộng hồn muốn vượt thương mang tới
Mộng sợ sầu che khó vượt qua
Cảm lưu niên
Dòng nước trào xuôi
Bóng ác xế tà
Xanh xanh vút mặt trời liền cỏ
Cây khói mây mờ phủ
Âu bãi xuân sa
Tóc bạc non xanh
Đáng thương tương đối thương hoa
Quy hồng còn vội theo trào thuỷ
Cười quyện du vãn ở thiên nha
Hỏi đông phong
Đến trước thuỳ dương?
Hay trước hoa mai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.