Bước thâm u
Giữa mây vãng trời đạm
Tuyết vẫn chửa tan mau
Nước bọc hàn sa
Rừng mờ khói cỏ
Cúi ngẩng ngàn thuở du du
Tuế hoa muộn
Xa dần phiêu bạt
Ai tưởng ta thuyền dạo ngũ hồ đâu
Sườn núi thông nghiêng
Hang sâu rêu phủ
Một mối tình sầu
Ngoảnh lại ven trời quy mộng
Mộng hồn bay tây phố
Lệ rưới đông châu
Nước cũ non sông
Vườn xưa hoa cỏ
Lại tựa Vương Sán đăng lâu
Luống phu ai Tần Hoàn trang kính
Nay non sông đâu phải lúc nhàn du
Vì nhắc cuồng ngâm lão giám
Cùng phú tiêu ưu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.