Trời nước xanh
Ánh sông thu thành bức tranh
Như rồng rùa cựa mình đội tuyết
Bão nổi sóng dâng thành

Mây đùn như mưa sắp đổ
Ráng hồng như giải lụa mành
Chim điểm cánh buồm xa xa trắng
Ai thổi sáo đêm thanh

tửu tận tình do tại