Dẫm tại chỗ ngày nhàn suy tưởng
Nghìn thước lầu đêm vắng lên tầng
Trời xoay biển dựng ẩm trăng
Mây tuôn gió cuốn ngờ rằng núi trôi
Màu xanh quấn trắng bồi biến ảo
Khí lam bay mù kéo vù vù
Cù chìm cốt đậu cùng kêu
Quỷ núi mộc khách cũng đều ô ô
Ngây trong thành nói mơ lảm nhảm
Có mộng sao không đến Thiên San
Tấc thu đỉnh núi mắt nhìn
Lên chơi muốn vút gió ngàn mênh mông
Bút Cao hầu vung chồng muôn khổ
Vẽ nỗi sầu Thiên cổ không vơi
Hoạ có tiếng thơ không lời
Nam Châu việc lạ truyền ngoài một mai
Đàn trên gối trong tay chén rượu
Vẽ sáo trời lại thiếu Trang Chu
Hạc hoa biểu, nhờ hỏi câu
Nhân dân thành quách bây giờ phải không?

tửu tận tình do tại