Trên thành lầu treo cao chót vót
Quanh thành dòng sông trong uốn khúc
Có khi giữa nước bóng lầu in
Dưới nhìn cá bơi trên chim lượn
Cạnh lầu nhiều ít thuyền neo bến
Đầy sông hoa rụng rắc bãi bồi
Khách quen con nước không sợ sóng
Lên lầu uống rượu đàn không hầu
Mưa rơi rửa sạch bến Kim Khẩu
Đầu núi Đại Biệt mây trắng doi
Cô thành trăng non treo câu móc
Chiếu xuống dòng sông và ngôi lầu
Dòng sông tạnh rót xuống Tầm Dương
Hạc vàng không trở về cố hương
Đâu đây vẳng lên tiếng sáo ngọc
Hoa nghiêng dài bóng én lượn vườn

tửu tận tình do tại