Thuở ấu thơ cha chẳng có trung thu
Ông bà chẳng chơi trăng đời đói khổ
Tự có nước bác Hồ yêu cháu nhỏ
Thấy trăng tròn cha mới nhớ trung thu


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002