Những bài thơ trong tập Ánh sáng và phù sa của Chế Lan Viên.