Anh đi Lào Hạ Lào Trung
Anh đi Lào Thượng trập trùng núi cao
Cuộc đời "tình nguyện" gian lao
Đêm nay lại cũng gối đầu cành thông


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002