"Con lại về thăm mẹ nuôi xưa
Gốc nhản vườn xưa cao khó hái
Tám mươi năm nay mẹ hẳn lưng còng
Chắp đường nam bắc con thăm mẹ
Hái một chùm dâu ngon mẹ ăn
*
Giặc bắt thôn ta vào "tố cộng"
Nữa đêm mẹ dậy ngắm hìnhh con
Mười năm  năm ảnh dẫu phai màu thuốc
Đôi mắt còn thiêu sạch trại đồn
*
Cờ đỏ về đây giặc khiếp hồn
Mắt già riêng mẹ chói màu son
...   "