Phong Kiều núi phía tây mờ,
Cổng chùa đóng kín đối bờ Hàn Giang.
Khách thuyền thức bởi chuông vang,
Đèn trong tháp rọi tăng đang xa về.
Thôn chài khói phủ tê mê,
Đường quan lặng lẽ não nề nhánh xanh.
Cô Tô thuyền đỗ ngoài thành,
Quạ kêu là lúc tiễn anh lên đường.

tửu tận tình do tại