Hành Dương vừa lạc bạn
Đơn lẻ về xa bay
Vượt lũng đem thư khó
Trên không bày trận gay
Mây đùn gọi bạn gấp
Trăng mọc chiếu thân gầy
Không ngủ cùng cò vịt
Sậy lau đêm lạnh dài

tửu tận tình do tại