Nguồn Đại giang từ muôn trùng núi
Thảy theo giang núi chạy về đông
Ngược tây riêng có núi Chung
Rồng phá sóng cả lướt trùng gió dông
Chẳng nhường nhau núi sông hùng tráng
Đất trời khoe hình thắng cảnh quan
Vàng vua Tần uổng lo toan
Ngùn ngụt vượng khí vẫn còn đến nay
Ta thắc mắc đến ngày nào mở
Say bước lên đài Vũ Hoa kia
Mịt mùng biết ý ngàn xưa
Từ nơi ác lặn khói mờ về đây
Thạch Đầu thành chân đầy sóng giận
Muôn kỵ binh nào dám vượt sang?
Điềm chi vào Lạc cờ vàng?
Vững đâu đem sắt khoá ngang sông dài
Sau Lục triều nối thời Tam quốc
Cung khuyết tàn cỏ mọc thê lương
Anh hùng nổi chiếm một phương
Bao phen chinh chiến máu loang triều hàn
Ta may gặp thánh nhân Nam khởi
Việc vừa yên gặp buổi loạn qua
Từ nay bốn biển là nhà
Trường Giang chẳng để ngăn ra hai miền

tửu tận tình do tại