雲耕墳

斜暉嘒劍依秋風,
死事誰云不死忠。
景仰一全題暮道,
想公就義正從容。

 

Vân Canh phần

Tà huy uế kiếm ỷ thu phong,
Tử sự thuỳ vân bất tử trung.
Cảnh ngưỡng “Nhất toàn” đề mộ đạo,
Tưởng công tựu nghĩa chính thung dung.

 

Dịch nghĩa

Chiều tà kiếm nhỏ tựa trong gió thu,
Về cái chết, ai chẳng muốn chết vì trung nghĩa.
Kính cẩn nhìn lên tấm biển đề “Đài vẹn toàn” ở nơi mộ địa,
Như nhìn thấy đại vương đang ung dung quên mình vì nghĩa vậy.


Nguyên chú: Mộ phần ở ngoài thành, cách cửa chính tây sáu dặm, là mộ của tiến sĩ đời Lê, Tiết Nghĩa Lý Trần Quán thuộc xã Vân Canh, huyện Từ Liêm. Ông đỗ tiến sĩ năm Cảnh Hưng thứ 27 (1766) đời vua Lê Hiển Tông, làm quan chức Hiệp trấn thủ Sơn Tây. Năm Bính Ngọ, trên đường về chịu tang cha ở Yên Lãng, gặp lúc quân Tây Sơn đánh vào kinh thành. Soái thần Trịnh Tông tháo chạy đến Hạ Lôi, Yên Lãng thì gặp sự biến. Ông nghe tin đến tận nơi, rồi rút dao cắt cổ tự vẫn. Sau này, vua Chiêu Thống khôi phục lại quyền hành, tặng phong cho ông là Thượng thư Tiết Nghĩa đại vương. Trước đây ông đã đặt sinh phần cho mình ở dinh Na Sơn, Ái Châu, tự đề dòng chữ “Nhất toàn đài” (Đài vẹn toàn). Nay quả là linh nghiệm như dòng chữ đại vương đã viết ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]