Gió mát trăng thanh sống nổi trôi
Thị thành mà nghiệp cá sinh nhai
Nửa sông sóng khói ngàn tầm biếc
Trăm thước cần dây một lá chài
Nước ngập Tang Châu vui cá tép
Cát lì Đông Bộ ngó cò trai
Sông hồ man mác người nhàn tản
Đổi rượu về cơm rau nhắm chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)