Tên phố nghe rất lạ
Nghĩ mãi mà không ra
Này Thọ Xương, Hàng Lọng
Kia Bát Sứ, Bát Đàn

Đây Hàng Hành, Hàng Mắm
Rồi Hàng Chĩnh, Hàng Thùng
Cả Tạm Thương, Cấm Chỉ
Còn Hàng Phèn, Hàng Khoai

Cứ nghe mà khoai khoái
Tên từ thuở xa xưa
Bạn thấy ngạc nhiên chưa
Phố phường, mình đang ở.

Để rồi ai cũng nhớ
Khi mỗi dịp đi xa
Như là người thân vậy
Tên phố hoá tên nhà…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]