Nhớ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Giũ sạch trần ai, về Bến Giác
Quy y Tam Bảo, chốn Thiền môn
Dẹp xong giặc nước, lên Yên Tử
Gió tận non cao, nước tận nguồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]