Nhớ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Giũ sạch trần ai, về Bến Giác
Quy y Tam Bảo, chốn Thiền môn
Dẹp xong giặc nước, lên Yên Tử
Gió tận non cao, nước tận nguồn


Nguồn: Tâm bồ đề, NXB Lao động, 2007