Sương chiều giăng lê thê,
Trời cao trông thấp ghê.
Khói xa trên giếng muối,
Chiều tà tuyết non tê.
Làng cũ còn chém giết,
Quê người cũng loạn ly.
Bến nước đêm nay nghỉ,
Quạ xưa kêu khác chi!

tửu tận tình do tại