Giữa hè nước chảy nhanh,
Sớm mai ra vườn nhỏ.
Thuyền chèo thoáng khe xanh,
Cành nhiều chín trái đỏ.
Trước muốn yên nước non,
Sau ngừa làng xóm ngó.
Luống rau vòng quanh nhà,
Bữa ăn thật vừa đủ.

tửu tận tình do tại