Quanh eo quấn đá quý,
Cánh tay nạm ngọc châu.
Lúc cười hoa sát mắt,
Múa xong, gấm phủ đầu.

tửu tận tình do tại