Thuyền bè chư hầu tiễn,
Xe cộ sứ giả về.
Hoa núi cùng chiếu rạng,
Chim nước bóng cao mờ.
Ngày xuân nương mái bạc,
Chân trời khoác áo the.
Người cũ từ nay cách,
Ngơ ngác lòng não nề.

tửu tận tình do tại