Liêm Pha luôn ra trận.
Cấp Ảm quyết giúp vua,
Nói thẳng tài khác lạ,
Làm việc như thần sua.
Như gió cuốn, lối nhẹ,
Thơ thành, ý mới đưa.
Từng thành nhìn cảnh đẹp.
Cuối đất ngóng xuân thừa.
Đuôi cờ giao long bám,
Đầu lầu yến sẻ đùa.
Đất bằng sông Thục réo,
Trời rộng cây Tần thưa
Vua nghĩ chia cửa khổn,
Quân cần chuỗi thi đua.
Bươm bướm hoa leo phủ,
Kỳ lân gấm đẹp đưa.
Quên mình vì nghĩa lớn,
Coi tranh nhớ người xưa.
Xuôi nam nhìu nỗi hứng,
Sự nghiệp, thương nhớ lưa.

tửu tận tình do tại