Đường bến tây Nam Kinh,
Tháng tư mai chín rực.
Cuồn cuộn sông dài trôi,
Lất phất mưa bụi rắc.
Dễ ướt, mái lá thưa,
Khó mở mây mù đặc.
Suốt ngày thuồng luồng vui,
Bờ cong với vũng quặt.

tửu tận tình do tại