Sông trong đàn cá sáng tụ tập,
Buông lưới, thả vò bắt cá gấp.
Tay chèo lướt thuyền như gió đưa,
Ưỡn ngực xông vào sóng tới tấp.
Cá nhỏ lọt lưới kể làm chi,
Nửa sống nửa chết còn ngáp ngáp.
Cá lớn bị thương đều gục đầu,
Có thời vùng vẫy nơi bùn nhớp.
Bến đông đánh cá lại tới coi,
Chủ nhân đãi gỏi, cùng nghiêng chai.
Trời chiều sấu, rồng hang ổ mở,
Chân núi chiên, vị sấm mây trôi.
Giáo gươm chinh chiến còn chưa dứt,
Phượng hoàng, kì lân ở đâu nơi.
Bọn ta sao lại vui kiểu đó,
Bậc thánh thường than kẻ hại trời.

tửu tận tình do tại