15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 18:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 17:29

戲作花卿歌

成都猛將有花卿,
學語小兒知姓名。
用如快鶻風火生,
見賊惟多身始輕。
綿州副使著柘黃,
我卿掃除即日平。
子章髑髏血模糊,
手提擲還崔大夫。
李侯重有此節度,
人道我卿絕世無。
既稱絕世無,
天子何不喚取守京都。

 

Hí tác Hoa khanh ca

Thành Đô mãnh tướng hữu Hoa khanh,
Học ngữ tiểu nhi tri tính danh.
Dụng như khoái cốt phong hoả sinh,
Kiến tặc duy đa thân thuỷ khinh.
Miên châu phó sứ trước giá hoàng,
Ngã khanh tảo trừ tức nhật bình.
Tử Chương độc lâu huyết mô hồ,
Thủ đề trịch hoàn Thôi đại phu.
Lý hầu trùng hữu thử tiết độ,
Nhân đạo ngã khanh tuyệt thế vô.
Ký xưng tuyệt thế vô,
Thiên tử hà bất hoán thủ thủ kinh đô.

 

Dịch nghĩa

Một viên tướng giỏi ở Thành Đô là chàng họ Hoa,
Trẻ mới học nói cũng còn biết đến tên ông.
Ông dùng binh như cắt, gió sinh lửa phát,
Đã nhiều lần dẹp giặc coi nhẹ thân mình.
Viên phó sứ đất Cẩm châu tiếm dụng lễ nghi thiên tử,
Viên tướng họ Hoa của ta dẹp yên trong một ngày.
Đầu Tử Chương bị bêu, máu chảy ròng ròng,
Quan đại phu Thôi Quang Viễn phỗng công tay trên.
Lý hầu lại được bổ nhiệm giữ chức tiết độ sứ nơi này,
Người người đều nói chàng họ Hoa của chúng ta hiếm có trên đời.
Đã nói là hiếm có,
Thì nhà vua sao lại không vời chàng ta về giữ kinh đô!


(Năm 761)

Hoa khanh tức Hoa Kính Định 花敬定, bộ tướng của Thành Đô doãn Thôi Quang Viễn 崔光遠.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thành Đô tướng giỏi có Hoa khanh
Lũ trẻ học nói đều biết danh
Như lửa, như gió, như cắt lanh
Giặc thật đông quân, mới nhẹ mình
Thứ sử Miên châu diện áo vàng
Khanh sang lập tức xác tan tành
Đầu lâu Tử Chương đầm máu tươi
Tay xách ném lại cho ông Thôi
Họ Lý trọng có hạng tôi đó
Người bảo: Khanh ta giỏi nhất đời
Đã bảo giỏi nhất đời
Giữ Đông Đô, việc ấy nhà vua còn gọi ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Họ Hoa, tướng giỏi Thành Đô,
Tên chàng, con trẻ bi bô đọc rành.
Dùng binh như gió, lửa sanh,
Tấm thân coi nhẹ, tung hoành khắp nơi.
Cẩm Châu, phó sứ tiếm ngôi,
Chàng ta đi dẹp xong xuôi một ngày.
Tử Chương, đầu giặc máu rơi,
Công lao của tướng, họ Thôi lãnh rồi.
Lý thay làm tiết độ thôi,
Người đều nói tướng trên đời mấy ai.
Bảo đời hiếm có người tài,
Giữ kinh, vua chẳng vời ngay chàng về?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng giỏi Thành Đô: có họ Hoa,
Cũng biết tên ông: trẻ lên ba.
Khói lửa dụng binh lẹ như cắt,
Thân thường coi nhẹ lúc xông pha.
Phó sứ Cẩm Châu vừa nổi loạn,
Một ngày dập tắt, rõ tài ba.
Đầu giặc Tử Chương bêu, máu giỏ,
Công lao về tay Thôi đại phu.
Lý Hoán được bổ làm tiết độ,
Đều nói chàng Hoa hiếm có mà.
Đã cho trên đời hiếm,
Nhà vua sao chẳng cho về giữ kinh đô!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa Khanh là Thành Đô mãnh tướng
Trẻ sơ sanh cũng xướng tên ông
Nhanh như cắt, bốc lửa hồng
Dù trong giữa chốn giặc đông coi thường
Phó Miên châu áo hoàng tự tiếm
Chàng Khanh ta một chuyến dẹp mau
Tử Chương đẫm máu đầu lâu
Trong tay quăng trả quan hầu họ Thôi
Lý lại tiết độ như hồi trước
Ai cũng khen Khanh rất hiếm hoi
Đã là hiếm có trên đời
Sao vua không gấp cho vời về kinh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời