01/12/2021 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tác Hoa khanh ca
戲作花卿歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 18:35

 

Nguyên tác

成都猛將有花卿,
學語小兒知姓名。
用如快鶻風火生,
見賊惟多身始輕。
綿州副使著柘黃,
我卿掃除即日平。
子章髑髏血模糊,
手提擲還崔大夫。
李侯重有此節度,
人道我卿絕世無。
既稱絕世無,
天子何不喚取守京都。

Phiên âm

Thành Đô mãnh tướng hữu Hoa khanh,
Học ngữ tiểu nhi tri tính danh.
Dụng như khoái cốt phong hoả sinh,
Kiến tặc duy đa thân thuỷ khinh.
Miên châu phó sứ trước giá hoàng,
Ngã khanh tảo trừ tức nhật bình.
Tử Chương[1] độc lâu huyết mô hồ,
Thủ đề trịch hoàn Thôi đại phu[2].
Lý hầu[3] trùng hữu thử tiết độ,
Nhân đạo ngã khanh tuyệt thế vô.
Ký xưng tuyệt thế vô,
Thiên tử hà bất hoán thủ thủ kinh đô.

Dịch nghĩa

Một viên tướng giỏi ở Thành Đô là chàng họ Hoa,
Trẻ mới học nói cũng còn biết đến tên ông.
Ông dùng binh như cắt, gió sinh lửa phát,
Đã nhiều lần dẹp giặc coi nhẹ thân mình.
Viên phó sứ đất Cẩm châu tiếm dụng lễ nghi thiên tử,
Viên tướng họ Hoa của ta dẹp yên trong một ngày.
Đầu Tử Chương bị bêu, máu chảy ròng ròng,
Quan đại phu Thôi Quang Viễn phỗng công tay trên.
Lý hầu lại được bổ nhiệm giữ chức tiết độ sứ nơi này,
Người người đều nói chàng họ Hoa của chúng ta hiếm có trên đời.
Đã nói là hiếm có,
Thì nhà vua sao lại không vời chàng ta về giữ kinh đô!

Bản dịch của Nhượng Tống

Thành Đô tướng giỏi có Hoa khanh
Lũ trẻ học nói đều biết danh
Như lửa, như gió, như cắt lanh
Giặc thật đông quân, mới nhẹ mình
Thứ sử Miên châu diện áo vàng
Khanh sang lập tức xác tan tành
Đầu lâu Tử Chương đầm máu tươi
Tay xách ném lại cho ông Thôi
Họ Lý trọng có hạng tôi đó
Người bảo: Khanh ta giỏi nhất đời
Đã bảo giỏi nhất đời
Giữ Đông Đô, việc ấy nhà vua còn gọi ai?
(Năm 761)

Hoa khanh tức Hoa Kính Định 花敬定, bộ tướng của Thành Đô doãn Thôi Quang Viễn 崔光遠.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Đoàn Tử Chương, thứ sử Tử châu kiêm phó sứ Cẩm châu, tháng tư năm 761 làm phản triều đình, đánh lấy Miên châu, tự xưng là Lương vương.
[2] Thôi Quang Viễn, huyện doãn Thành Đô, chủ tướng của Hoa khanh.
[3] Lý Hoán. Lý là họ của các vua nhà Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tác Hoa khanh ca