Con cò mày đi ăn đêm
Mẹ ta chân cứng đá mềm cò ơi
Chín mươi bảy năm cuộc đời
Mẹ ta lặn lội ngược xuôi giống cò!...


Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022