Sầu xuân tràn ngập chán chường ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó khăn.
Lúc tựa lầu son khi trở gối,
Vương phấn song tường lẫn chiếu chăn.


Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Hội nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)