Đài Tô người ngọc Ngô vương,
Ôm lòng đòi đoạn trông càng thêm xinh.
Đông Thi đâu biết ý mình,
Thiếp đau lòng bởi chạnh tình bang gia.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928