Xin sửa hai chữ sai trong bài "Nhớ Vợ Hiền" của Đông Hồ
Câu 5: Hình dạng mơ-màng khi thức ngủ,
Câu 6: Tiếng hơi quanh-quẩn nếp y xiêm;

(Nam Phong Tạp Chí, số 128, trang 357)