Khải Kỳ lời có đạo
Nhan Hồi đấy người nhân
Hồi đói dài mệnh yểu
Kỳ cơ hàn chung thân
Hai người hai danh đẹp
Hai người đều bất hạnh
Chết rồi biết chi nữa
Sống thì lòng phải thanh
Cho thân tâm trong trẻo
Chết rồi thân nhẹ tênh
Chôn trần đâu đáng sợ
Tự nhiên: lẽ cao minh


Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.