20/03/2023 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩm tửu kỳ 11
飲酒其十一

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 15/10/2019 17:54

 

Nguyên tác

顏生稱為仁,
榮公言有道。
屢空不獲年,
長飢至於老,
雖留身後名,
一生亦枯槁,
死去何所知,
稱心固為好,
客養千金軀,
臨化消其寶,
裸葬何必惡,
人當解意錶。

Phiên âm

Nhan sinh xứng vi nhân,
Vinh công ngôn hữu đạo.
Lũ không bất hoạch niên,
Trường cơ chí ư lão,
Tuy lưu thân hậu danh,
Nhất sinh diệc khô cảo,
Tử khứ hà sở tri,
Xứng tâm cố vi hảo,
Khách dưỡng thiên kim khu,
Lâm hoá tiêu kỳ bảo,
Khoả táng hà tất ố,
Nhân đương giải ý biểu.

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Khải Kỳ lời có đạo
Nhan Hồi đấy người nhân
Hồi đói dài mệnh yểu
Kỳ cơ hàn chung thân
Hai người hai danh đẹp
Hai người đều bất hạnh
Chết rồi biết chi nữa
Sống thì lòng phải thanh
Cho thân tâm trong trẻo
Chết rồi thân nhẹ tênh
Chôn trần đâu đáng sợ
Tự nhiên: lẽ cao minh
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Ẩm tửu kỳ 11