Lệ rơi trên bút lông thơ thành ngấn
Mấy thôn mơ Ngô hạ của A Mông
Cách Hương Liêm chàng Đông Lang sáng tác
Áo bào xanh hồng phấn thảy tiêu hồn

tửu tận tình do tại