Ngọc nhi bệnh nên phấn son đạm bạc
Gió một đêm vàng võ vẻ xuân hoa
Trăng đã lặn đêm sâu người không nói
Lệ hai hàng chảy xuống ướt tỳ bà

tửu tận tình do tại